گواهی و مجوزها

دارای پروانه بهره برداری ازوزارت جهاد کشاورزی به شماره ۱۶۹۰/۳/پ

پروانه استاندارد ملی به شماره غ۶۳۶۲۴۲۴۹۵

دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان به شماره ۱۲۵۰۴

دارای مجوز ثبت علامت ازسازمان مالکیت صنعتی به شماره۱۴۹۵۹۴

دارای پروانه بهداشتی ساخت ازوزارت بهداشت و درمان به شماره ۱۵۰۳۴/۱۵ و ۱۵۰۳۵/۱۵

داری مجوز بین المللی حلال

DNW از ISO 14001:2004

DNW ازHACCP

DNW از ISO 9001:200